ISO 9001 - Sistemi menadžmenta kvalitetom

ŠTA JE ISO 9001:2015?

ISO 9001

Sistem menadžmenta kvalitetom

Standard ISO 9001 se zasniva na brojnim principima upravljanja kvalitetom, uključujući snažan fokus na korisnika, motivaciju i implikacije najvišeg rukovodstva, procesni pristup i stalno poboljšanje. Implementacija standarda ISO 9001:2015 obezbeđuje da korisnici dobiju konzistentno kvalitetne proizvode i usluge, što zauzvrat donosi mnoge poslovne koristi.

Serija standarda ISO 9000 se bavi različitim aspektima upravljanja kvalitetom i sadrži neke od najpoznatijih ISO standarda. Standardi pružaju smernice i alate za kompanije i organizacije koje žele da obezbede da njihovi proizvodi i usluge dosledno ispunjavaju zahteve klijenata i da se kvalitet stalno poboljšava.

Usvajanjem pristupa koji počinje da implementira efektivnije radne prakse i fokusira se na poslovne ciljeve organizacije, postići ćete sistem koji će vam pomoći i podržati vaše zaposlene i poboljšati nivo zadovoljstva korisnika.

Svi zahtevi ISO 9001 primenlјivi su za bilo koju organizaciju, kako za velike organizacije, tako i za mala preduzeća bez obzira na vrstu ili veličinu, ili proizvode i usluge koje obezbeđuju. Osnovna svrha ISO 9001 standarda Sistema Menadžmenta Kvalitetom jeste da pomogne organizacijama koje žele da razviju, primene i održavaju sisteme upravljanja kvalitetom, da uštedete vreme i troškove, poboljšaju efektivnost i efikasnost svoje organizacije i na kraju poboljšaju odnose i zadovolje potrebe korisnika.

Proveravanje QMS-a

Provera preko prve strane:

Interna provera sprovodi se od strane organizacije ili u njeno ime.

Provera sprovedena u samoj organizaciji je veoma moćan i važan mehanizam koji omogućava sigurnost rukovodstva i zaposlenih da se sve izvršava po planu i identifikuje mogućnosti unapreðenja.

Provera preko druge strane:

Ove eksterne provere se sprovode od strana koje imaju koristi od organizacije, kao što su korisnici, ili od strane drugih lica u njihovo ime.

Provera potencijalnih dobavljača i ugovarača stvara poverenje u njihovu sposobnost da ispune zahteve organizacija koje kupuju i pomoć u procesu odabira dobavljača.

Provera preko treće strane:

Provere se sprovode od strane nezavisnih proveravačkih organizacija, akreditovanih sertfifkacionih tela koja sprovode provere kako bi verifikovali usaglašenost sa standardima sistema menadžmenta kvalitetom u cilju dobijanja dokaza o ispunjenju zahteva standarda.

Ovakve provere imaju dve odvojene faze:

Faza 1: Pregled dokumentovanih dokaza koje obezbeðuje organizacija kako bi demonstrirala da su shvaćeni i razvijeni procesi za primenu odgovarajućih zahteva u svom dokumentovanom sistemu.

Faza 2: Provera na licu mesta da bi se ustanovilo da organizacija zaista uvodi i primenjuje svoj dokumentovani sistem. Ovo je prava provera koja obuhvata uzorkovanje aktivnosti ili zapisa koji se odnose na njih.

Upitnik za ponudu

Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas.

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju QMS Sistema menadžmenta kvalitetom?

Popunite naš upitnik za ponudu ili nas pozovite!

ISO 14001:2015 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom

ISO 45001 - Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 27001 - Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija

ISO 37001 - Sistemi menadžmenta protiv mita

ISO 22301 - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja

ISO 22000 - Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane