Politika kvaliteta

Kvalitet je osnova daljeg razvoja i napretka

Odražavajući internacionalni fokus našeg preduzeća, nivo kvaliteta naših usluga sertifikacije i obuke mora da bude iznad inostrane i domaće konkurencije, i usaglašen sa najsavremenijim svetskim zahtevima i standardima.

Prioritet

Naši kupci zahtevaju usluge visokog kvaliteta a to ćemo obezbediti akreditacijama naših usluga sertifikacije menadžment sistema i saradnjom sa akreditovanim i ovlašćenim inostranim telima.

Ciljevi

Osnovni ciljevi našeg sistema kvaliteta vezani su za razvoj i isporuku visokokvalitetnih  usluga, na vreme i sa najmanjim troškovima poštujući sva domaća i internacionalna pravila poslova sertifikacije pre svega ISO 17021, ISO 19011. Postizanje ovih ciljeva vodi ispunjenju i premašivanju želja i očekivanja kupaca, što je naš glavni zadatak, kome treba da budu podređene sve aktivnosti zaposlenih i saradnika.

Opredeljenja

Da bismo postigli ove ciljeve, opredeljeni smo da permanentno unapređujemo kvalitet kroz:
  • stalno unapređenje odnosa sa kupcem, uz agresivni razvoj svih vidova podrške kupcima
  • stalni razvoj i usavršavanje usluga, u potpunosti usaglašen sa željama i potrebama kupaca
  • negovanje profesionalnih odnosa sa kupcima i podisporučiocima
  • stvaranje uslova i ambijenta za kreativan i timski rad
  • stalno usavršavanje i podizanje stručnosti i znanja
  • obavezno uključenje svih zaposlenih i saradnika u ostvarivanje utvrđenih ciljeva i unapređenje sistema
  • Ova politika će biti osnova svih ciljeva koji se uspostavljaju u operativnom radu kao i strateških opredeljenja
  • Politika će biti stalno analizirana i preispitivana i menjana prema potrebama tržišta i sopstvenog razvoja IQMNET
Svaki zaposleni i saradnik ima pravo i obavezu da preispita one odluke i akcije nadređenih za koje smatra da vode smanjenju nivoa kvaliteta naših proizvoda i usluga.

Beograd, 12.06.2014
Direktor, Ana Mitić