ISO 9001 - Sistemi menadžmenta kvalitetom

Šta je ISO 9001:2015?

Standard ISO 9001 se zasniva na brojnim principima upravljanja kvalitetom, uključujući snažan fokus na korisnika, motivaciju i implikacije najvišeg rukovodstva, procesni pristup i stalno poboljšanje. Implementacija standarda ISO 9001:2015 obezbeđuje da korisnici dobiju konzistentno kvalitetne proizvode i usluge, što zauzvrat donosi mnoge poslovne koristi.

Serija standarda ISO 9000 se bavi različitim aspektima upravljanja kvalitetom i sadrži neke od najpoznatijih ISO standarda. Standardi pružaju smernice i alate za kompanije i organizacije koje žele da obezbede da njihovi proizvodi i usluge dosledno ispunjavaju zahteve klijenata i da se kvalitet stalno poboljšava.

Usvajanjem pristupa koji počinje da implementira efektivnije radne prakse i fokusira se na poslovne ciljeve organizacije, postići ćete sistem koji će vam pomoći i podržati vaše zaposlene i poboljšati nivo zadovoljstva korisnika.

Svi zahtevi ISO 9001 primenlјivi su za bilo koju organizaciju, kako za velike organizacije, tako i za mala preduzeća bez obzira na vrstu ili veličinu, ili proizvode i usluge koje obezbeđuju. Osnovna svrha ISO 9001 standarda Sistema Menadžmenta Kvalitetom jeste da pomogne organizacijama koje žele da razviju, primene i održavaju sisteme upravljanja kvalitetom, da uštedete vreme i troškove, poboljšaju efektivnost i efikasnost svoje organizacije i na kraju poboljšaju odnose i zadovolje potrebe korisnika.

Proveravanje QMS-a

Provera preko prve strane:

Interna provera sprovodi se od strane organizacije ili u njeno ime. Provera sprovedena u samoj organizaciji je veoma moćan i važan mehanizam koji omogućava sigurnost rukovodstva i zaposlenih da se sve izvršava po planu i identifikuje mogućnosti unapreðenja.

Provera preko druge strane:

Ove eksterne provere se sprovode od strana koje imaju koristi od organizacije, kao što su korisnici, ili od strane drugih lica u njihovo ime. Provera potencijalnih dobavljača i ugovarača stvara poverenje u njihovu sposobnost da ispune zahteve organizacija koje kupuju i pomoć u procesu odabira dobavljača.

Provera preko treće strane:

Provere se sprovode od strane nezavisnih proveravačkih organizacija, akreditovanih sertfifkacionih tela koja sprovode provere kako bi verifikovali usaglašenost sa standardima sistema menadžmenta kvalitetom u cilju dobijanja dokaza o ispunjenju zahteva standarda.

Ovakve provere imaju dve odvojene faze:

Faza 1: Pregled dokumentovanih dokaza koje obezbeðuje organizacija kako bi demonstrirala da su shvaćeni i razvijeni procesi za primenu odgovarajućih zahteva u svom dokumentovanom sistemu.

Faza 2: Provera na licu mesta da bi se ustanovilo da organizacija zaista uvodi i primenjuje svoj dokumentovani sistem. Ovo je prava provera koja obuhvata uzorkovanje aktivnosti ili zapisa koji se odnose na njih.

Upitnik za ponudu

Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas.
Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju EMS Sistema menadžmenta životnom sredinom?
Popunite naš upitnik za ponudu ili nas pozovite!

Ostali standardi