Obuke

IQM Net nudi usluge obuke za interne proveravače u oblastima proveravanja menadžment sistema u skladu sa zahtevima standarda:

  • ISO 9001 - Menadžment kvalitetom
  • ISO 14001 -  Menadžment zaštitom životne sredine
  • ISO 45001 -Menadžment bezbednošu i zdravljem na radu
  • ISO 27001:2013 - Menadžment bezbednošću informacija
  • ISO 22000:2007 - Menadžment bezbednošću hrane

S obzirom da su kursevi za interne provere zahtev svakog sistema menadžmenta, cilj obuka je da se polaznici kroz predavanja, praktična vežbanja i simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera za različite sisteme menadžmenta. Obuke koje ćemo prilagoditi vašim potrebama (u pogledu trajanja, mesta i vremena izvođenja obuke, broja polaznika) drže iskusni proveravači, koji su stručnjaci za sisteme menadžmenta.
Takođe, organizujemo obuke za upoznavanje sa zahtevima gore navedenih standarda.