Politika o razumevanju značaja nepristrasnosti

IQM Net pruža nezavisane i nepristrasne usluge sertifikacije sistema menadžmenta

Sve odluke u IQM Net-u se donose na osnovu objektivnih dokaza usaglašenosti ili neusaglašenosti sa referentnim standardima i na odluke ne utiču drugi interesi ili druge strane. Svi zahtevi se tretiraju na isti način, bez obzira na to ko je podnosilac, sa kojeg geografskog područja, koje veličine i u koju svrhu će koristiti sertifikat IQM Net-a.

IQM Net ne pruža konsultantske usluge za dobijanje i održavanje sertifikacije, ne obavlja interne provere kod svojih klijenata, kao ni poslove koji bi predstavljali sukob interesa i koji bi mogli da ugroze poverljivost, nepristrasnost i objektivnost IQM Net-a.

IQM Net ima mehanizme koji obezbeđuju da svo osoblje uključeno u proces sertifikacije ne radi ni pod kakvim komercijalnim, finansijskim ili bilo kojim drugim pritiscima koji bi mogli da utiče na kvalitet njihovog rada i ugroze njihovu nepristrasnost.

Javni poziv svim zainteresovanim stranama

Kako bi se eliminisala mogućnost pristrasnosti ili sukoba interesa, sertifikaciono telo IQM Net ostavlja mogućnost svim zainteresovanim strananama (osoblje i klijenti našeg sertifikacionog tela, korisnici organizacija čiji su sistemi menadžmenta sertifikovani, predstavnici industrijskih i trgovinskih udruženja, predstavnici državnih zakonodavnih tela ili drugih državnih službi,  predstavnici nevladinih organizacija, organizacije potrošača) da se putem ovog javnog poziva jave našem sertifikacionom telu radi konsultovanja  sa njima u vezi savetovanja o pitanjima koja mogu uticati na nepristrasnost našeg rada.