Politika o razumenvanju značaja nepristrasnosti

IQM Net pruža nezavisane i nepristrasne usluge sertifikacije sistema menadžmenta.

Sve odluke u IQM Net-u se donose na osnovu objektivnih dokaza usaglašenosti ili neusaglašenosti sa referentnim standardima i na odluke ne utiču drugi interesi ili druge strane. Svi zahtevi se tretiraju na isti način, bez obzira na to ko je podnosilac, sa kojeg geografskog područja, koje veličine i u koju svrhu će koristiti sertifikat IQM Net-a.

IQM Net ne pruža konsultantske usluge za dobijanje i održavanje sertifikacije, ne obavlja interne provere kod svojih klijenata, kao ni poslove koji bi predstavljali sukob interesa i koji bi mogli da ugroze poverljivost, nepristrasnost i objektivnost IQM Net-a.

IQM Net ima mehanizme koji obezbeđuju da svo osoblje uključeno u proces sertifikacije ne radi ni pod kakvim komercijalnim, finansijskim ili bilo kojim drugim pritiscima koji bi mogli da utiče na kvalitet njihovog rada i ugroze njihovu nepristrasnost.